ව්‍යාපෘතියේ සාරාංශය

#StrongerTogetherSL හි අරමුණ වන්නේ වඩාත් අවදානමට ලක්විය හැකි ජනගහනය සඳහා - විශේෂයෙන් තරුණ තරුණියන් සහ ක්‍රියාකාරී සමාජ මාධ්‍ය භාවිතා කරන්නන් සඳහා කොවිඩ් -19 වසංගතයේ ක්ෂණික හා දිගු කාලීන ඇඟවුම් විසඳීමයි.

ප්‍රජාව තුළ කොවිඩ් -19 හි බලපෑම පිළිබඳ සමාජ සහජීවනය සහ ප්‍රතිවිරුද්ධ තොරතුරු ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවල නිතිපතා අන්තර්ක්‍රියාකාරී අන්තර්ගතයන් සංවර්ධනය කිරීමට ද ව්‍යාපෘතිය අපේක්ෂා කරයි.

ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ආසියා පදනම එහි සාරධර්ම විෂය මාලාව අනුවර්තනය කර ඇත්තේ වර්තමාන වසංගත පරිසරය වැනි අර්බුදකාරී කාලවලදී, විශේෂයෙන් ගෞරවය, ඉවසීම සහ එකට වැඩ කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාරධර්ම තේරුම් ගත හැකි හා ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ආකාරය නිරූපණය කරන ක්‍රියාකාරකම් සමූහයකි. වසංගත ප්‍රතිචාරයට අදාළව අන්තර් ප්‍රජා ගැටලු ඇති වී ඇති හෝ විය හැකි කොළඹ, ගම්පහ සහ කළුතර යන දිස්ත්‍රික්කවල මෙම නව ක්‍රියාකාරකම් තරුණ තරුණියන් අතර බෙදා හැරීමට නියමිතය.

Stronger Together SL